🔻فاجعه در گمرک!🔻
مجلس ما دچار غیرت شد
باز در صحن آن قیامت شد
گفتم "آیا چه اتفاق افتاد؟
بمب ترکید یا جنایت شد؟
داعش آیا دوباره خونی ریخت؟
یا که از ملک، هتک حرمت شد؟
در نهادی مگر زبانم لال
جیب ملت دوباره غارت شد؟
باز هم کودکی در آتش سوخت؟
یا زنی طعمه ی شرارت شد؟
یا به اندک حقوق کارگران
باز در گوشه ای خیانت شد؟
در خیابان مگر به دست فروش
باز هم حمله و جسارت شد؟" 
گفت "این حرف ها که چیزی نیست!
ظلم شد، جور بی نهایت شد
فسقی این بار اتفاق افتاد
که از آن خون به قلب امت شد!
مگر ای بی خبر نمی دانی
چه زیانی نصیب ملت شد؟!"
گفتمش "زودتر بگو چه شده ست؟
که ز کف، صبر رفت و طاقت شد!"
ناله ای کرد و گفت "در گمرک
به نماینده ای اهانت شد!"
افشین علا - آذر ۱۳۹۷