دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌‏ای قوه‌قضاییه از سوی رییس قوه‌قضاییه ابلاغ شد.
به گزارش روابط‌عمومی قوه‌قضاییه، متن دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‏‌ای قوه‌قضاییه به شرح ذیل است:

 فصل اول: کلیات
ماده ۱ـ به منظور هماهنگی و تمرکز در سیاست‌ها، انسجام در برنامه‌های کلان اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه و با هدف ارتقای فرهنگ حقوقی قضایی، گسترش دسترسی جامعه به عدالت قضایی، اطلاع‌رسانی شفاف سیاست‏ها، برنامه ها و عملکرد قوه‌قضاییه و در اجرای برنامه‌های توسعه قضایی، «دستورالعمل  اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌‏ای قوه‌قضاییه» به شرح مواد آتی است.
ماده ۲ ـ تعاریف:
الف ـ نظام ارتباطات و اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه: مجموعه‌ای از فرآیندهای تعیین خط مشی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، فراهم‌آوری، پردازش و نشر اطلاعات، پشتیبانی، نظارت، ارزیابی و کنترل، ارتباط هدفمند با رسانه‏ها و سنجش اثربخشی این ارتباط است که در این دستورالعمل به اختصار، «نظام اطلاع‌رسانی» نامیده می‏شود.
ب ـ موضوعات اطلاع‌رسانی: سیاست‌ها و برنامه‌های قوه‌قضاییه، عملکرد قوه‌قضاییه، اخبار قضایی، پاسخ‌ها و مواضع رسمی قوه‌قضاییه در قبال موضوعات داخلی و بین‌المللی، اطلاعات پایه و عمومی، حقوقی و قضایی.
پ ـ اطلاع‌رسانی ویژه: ارائه و نشر اطلاعات و اخبار پرونده‏ها یا موضوعات ملی حساس و مهمی که ممکن است بازتاب بین‌المللی یا انعکاس وسیع داخلی داشته باشد.

 فصل دوم: ارکان نظام اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه
ماده ۳ـ ارکان نظام اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه به شرح زیر است: شورای عالی اطلاع‌رسانی؛ کمیته دائمی شورای عالی اطلاع‌رسانی؛ سخنگوی قوه‌قضاییه؛ دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و مرکز رسانه.
ماده ۴ـ شورای عالی اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه مرکب از اعضای زیر است: رییس قوه‌قضاییه (رییس شورای عالی)؛ معاون اول قوه‌قضاییه (نایب رییس)؛ دادستان کل کشور؛ سخنگوی قوه‌قضاییه؛ رییس حوزه ریاست؛ معاون راهبردی؛ معاون فرهنگی؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛ معاون منابع انسانی؛ دبیر ستاد حقوق بشر؛ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات؛  رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ رییس مرکز رسانه (دبیر شورا) و دادستان عمومی و انقلاب تهران.
تبصره۱ـ رییس قوه‌قضاییه، ریاست جلسات شورای عالی اطلاع‌رسانی را به عهده خواهد داشت و در غیاب وی، ریاست جلسه به عهده معاون اول رییس قوه‌قضاییه خواهد بود.
تبصره۲ـ دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، مسئولیت ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات این شورا را به عهده دارد.
تبصره۳ـ جلسات شورای عالی اطلاع‌رسانی هر سه ماه یک‌بار تشکیل می‌شود. در موارد ویژه و ضروری، جلسه فوق‌العاده حسب نظر رییس‌قوه‌قضاییه تشکیل می‌شود.
تبصره ۴- دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی موظف است علاوه بر گزارش‌های نوبه‌ای و ویژه، هر سه ماه، گزارش جامعی از اقدامات دبیرخانه تهیه و به رییس قوه‌قضاییه ارائه کند.
تبصره ۵ ـ  حسب  مورد به تشخیص رییس شــورای اطلاع‌رســانی از نماینــدگان مراجــع اداری یا قضایی قوه‌قضاییه در ارتباط با دستور جلسه دعوت به عمل می‌آید.
ماده ۵-  وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی عبارت است از:
الف- تصویب راهبردها، سیاست‏ها و برنامه‏های کلان حوزه اطلاع‌رسانی و ارتباطات و تعیین شاخص‌های اصلی آن.
ب- دریافت گزارش‌های دوره‌ای دبیر شورا و کمیته دائمی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و کمیته دائمی.
پ ـ تعیین خط مشی و راهبردهای لازم جهت ‌اتخاذ تدابیر لازم در نظام اطلاع‌رسانی از طریق اعمال هماهنگی و همکاری دبیرخانه شورای امنیت ملی، سازمان صدا و سیما، دستگاه‌های کاشف و ضابطان قضایی، جامعه موثر رسانه ای و سایر مراجع ذی‌ربط.
ماده۶ - شـــورای عالی اطلاع‌رســانی دارای یک دبیرخانه بوده و اداره آن به عهده رییس مرکز رسانه قوه قضاییه است که وظایف و اختیارات آن عبارتند از دعوت از اعضا و تشکیل و زمان‌بندی جلسات شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛ تنظیم و پیشنهاد دستور جلسات شورای عالی اطلاع‌رسانی و کمیته دائمی؛ انجام کلیه امور مربوط به تنظیم و تشکیل جلسات، تهیه صورت مذاکرات و ابلاغ مصوبات شورای عالی اطلاع رسانی؛ تنظیم گزارش‌های دوره‌ای و موردی از عملکرد شورای عالی اطلاع‌رسانی و کمیته دائمی و حسب مورد تقدیم به ریاست شورا یا کمیته دائمی؛ جمع‌آوری و تهیه اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز شورای عالی اطلاع‌رسانی و کمیته دائمی و حسب مورد ارائه به هر یک از آنها؛ ثبت و نگهداری کلیه سوابق و اسناد شورای عالی اطلاع‌رسانی و کمیته دائمی؛ دریافت پیشنهاد‌ها و دیدگاه‌های خبری و رسانه‌ای مقامات قضایی و سایر مسئولان حاکمیتی و انعکاس آنها حسب مورد به شورای عالی اطلاع‌رسانی و کمیته دائمی؛ نظارت و ارزیابی عملکرد شوراهای اطلاع‌رسانی استانی و نظارت بر وضعیت تشکیل، موضوع جلسات،‌ حسن اجرای مصوبات و تقدیم همه ماهه گزارش آن به ریاست شورا.
تبصره - تشکیل جلسات فوق‌العاده در شرایط ویژه و ضروری حسب دستور رییس قوه‌قضاییه صورت می‌گیرد.
ماده ۷- اعضای کمیته دائمی شورای عالی اطلاع‌رسانی عبارتند از معاون اول قوه‌قضاییه؛ سخنگوی قوه‌قضاییه؛ رییس حوزه ریاست؛ معاون فرهنگی؛ رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور؛ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات؛ رییس مرکز رسانه (دبیر کمیته) و مدیرکل روابط عمومی و تشریفات.
تبصره ۱- ریاست کمیته دائمی شورای عالی اطلاع‌رسانی با معاون اول قوه‌قضاییه است.
تبصره ۲- حسب مورد از نمایندگان مراجع اداری یا قضایی قوه‌قضاییه در ارتباط با دستور جلسه دعوت به عمل می‌آید.
تبصره ۳- رییس مرکز رسانه، دبیر این کمیته بوده و جلسات آن، هر پانزده روز یک‌بار تشکیل می‌شود.
تبصره ۴ـ این امر مانع از تشکیل جلسات ویژه کمیته دائمی، به تشخیص رییس کمیته به صورت فوق‌العاده نیست.
ماده۸-  کمیته دائمی شورای عالی اطلاع‌رسانی زیر نظر شورای عالی اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کند و دارای وظایف و اختیارات به شرح ذیل است:
الف- تعیین ضرورت‌ها، اولویت‌ها، فوریت‌ها، حجم، گستره و کیفیت اطلاع‌رسانی در موضوعات مهم.
ب- تعیین نوع و شیوه رفتار رسانه‏ای در مواجهه با موضوعات اطلاع‌رسانی جاری، اخبار، انتقادات، مطالبات و شایعات از قبیل صدور بیانیه، برگزاری نشست خبری، تعیین مقام رسمی برای مصاحبه با رسانه یا رسانه‏های مشخص یا تدوین و نشر بسته مدون رسانه‏ای مشتمل بر محتوای مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی، مجازی یا تلفیقی از آنها.
تبصره- در موارد فوری با پیشنهاد معاون اول و تایید رییس قوه‌قضاییه اقدام می‌شود.
پ - بررسی و پیشنهاد سیاست‌ها، طرح، برنامه و بودجه سالیانه ساختار نظام اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه و تقدیم آن به شورای عالی اطلاع‌رسانی برای تایید نهایی.
ت- تصویب برنامه‌های لازم به منظور آموزش حقوقی و قضایی عموم جامعه از طریق رسانه.
ث - سازماندهی و تعیین محدوده وظایف و اختیارات و نظارت بر دفاتر استانی مرکز رسانه؛
ج ـ تصمیم‌گیری در مورد اطلاع‌رسانی ویژه.
ماده ۹- به منظور هماهنگی و انسجام‌بخشی به اطلاع‌رسانی قضایی استان‌ها، شورای اطلاع‌رسانی به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.
ماده ۱۰ ـ به منظور هماهنگی و انسجام‌بخشی به اطلاع‌رسانی قضایی استان‌ها، در هر استان شورای اطلاع‌رسانی استانی تشکیل می‌شود. شورای مذکور به ریاست رییس‌کل دادگستری و با عضویت اعضای شورای قضایی استان تشکیل می‌شود. مدیر روابط عمومی دادگستری، دبیر شورا و رییس دفتر استانی مرکز رسانه است.
تبصره ۱- جلسات شورای اطلاع‌رسانی استانی هر پانزده روز یک‌بار تشکیل و مصوبات آن حداکثر ظرف مدت یک روز به دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود. در موارد ویژه و ضروری، جلسه فوق‌العاده حسب نظر رییس کل دادگستری استان تشکیل می‌‌شود.
تبصره ۲- نحوه اداره جلسات شورای اطلاع‌رسانی استانی به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی خواهد رسید.
تبصره ۳- دبیر شورای اطلاع‌رسانی استانی، رابط این شورا و مسئول هماهنگ‌سازی تصمیمات و مصوبات آن با مصوبات شورای عالی اطلاع‌رسانی بوده، علاوه بر ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی و استانی از واحدهای دادگستری استان، می‌تواند با هماهنگی رییس شورای اطلاع‌رسانی استانی و به منظور کیفیت‌بخشی به اجرای مصوبات مذکور با هریک از  واحدهای فوق، جلسات توجیهی برگزار کند.
تبصره ۴- دبیر شورای اطلاع‌رسانی استانی موظف است علاوه بر گزارش‌های نوبه‌ای و ویژه‌، هر ماه، گزارش جامعی از اقدامات شورا تهیه و ضمن ارائه به رییس‌کل دادگستری استان، رونوشتی از آن را به دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی ارسال کند.
ماده۱۱ـ شورای اطلاع‌رسانی استانی تحت نظارت کمیته دائمی شورای عالی اطلاع‌رسانی است و رییس آن سخنگوی شورا است.
ماده ۱۲ ـ وظایف شورای اطلاع‌رسانی استانی به شرح ذیل است:
الف ـ پیگیری اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی شورای عالی اطلاع رسانی.
ب ـ رصد موضوعات اطلاع‌رسانی استان و پیش‌بینی نحوه مواجهه با آنها.
پ - تصویب طرح‌ها، برنامه‌ها، بخشنامه‌ها و بودجه سالیانه اطلاع‌رسانی دادگستری استان.
ت- سطح‌بندی اخبار قضایی استان با تفکیک رویدادهای منحصر به گستره استانی از موضوعات مستعد بازتاب ملی یا بین‌المللی.
ث- برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی استان.
ج -نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استانی.
چ ـ نظارت بر کمیته دائمی استان از طریق دریافت و بررسی گزارش‌های دوره‌ای دبیر شورا و کمیته مزبور.
ح ـ‌ هماهنگی با مرکز رسانه و شورای عالی اطلاع‌رسانی در مسائل مهم و تاثیرگذار ملی.
تبصره- نسبت به موضوعات، پرونده‌ها و آرایی که مستعد بازتاب ملی یا بین‌المللی باشد، هرگونه اطلاع‌رسانی رسانه‌ای از قبیل مصاحبه، اعلام‌نظر، صدور اطلاعیه و انتشار خبر، مستلزم اخذ مجوز به موجب درخواست کتبی دبیر شورای استانی از دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی است. دبیر شورای عالی موظف است درخواست واصله را در اولین جلسه کمیته دائمی مطرح یا در صورت فوریت، با اخذ نظر رییس کمیته، نسبت به آن تصمیم‌گیری کرده، نتیجه را کتبا به دبیر شورای استانی ابلاغ کند.
ماده ۱۳ ـ کمیته دائمی استانی تحت نظارت شورای اطلاع‌رسانی استانی است و به ریاست رییس‌کل دادگستری استان و با عضویت اعضای زیر شامل  دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان؛ مدیرکل بازرسی استان؛ مدیر کل زندان‌های استان؛ رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و رییس دفتر استانی مرکز رسانه تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- در صورت ضرورت، فوریت و در مواردی که دستور جلسه کمیته دائمی استانی با وظایف دیگر واحدها یا بخش‌های دادگستری استان یا سایر دستگا‌ه‌ها مرتبط باشد، از بالاترین مقام ذی‌ربط یا بالاترین مقام استانی دستگاه مربوط برای شرکت در جلسه کمیته دعوت به‌عمل می‌آید.
تبصره ۲- رییس دفتر استانی مرکز رسانه، دبیر کمیته دائمی استانی است و رابط این کمیته و مسئول هماهنگی با مرکز رسانه قوه قضاییه است.
تبصره ۳- جلسات این کمیته به طور هفتگی تشکیل می‌شود و نحوه اداره آن به موجب شیوه‌نامه داخلی است که به تصویب کمیته دائمی شورای عالی اطلاع‌رسانی خواهد رسید.
ماده ۱۴- وظایف و اختیارات کمیته دائمی استانی به شرح ذیل است:
الف- اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده ۸ این دستورالعمل در محدوده استان.
ب- بررسی و پیشنهاد بخشنامه، طرح، برنامه و بودجه سالیانه اطلاع‌رسانی دادگستری استان به شورای اطلاع‌رسانی استانی.
ماده ۱۵ـ هریک از سازمان‌ها و مراکز تابعه و مراجع قضایی ازقبیل دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و ‌شورای حل اختلاف دارای یک کمیته دائمی متشکل از 5 عضو به انتخاب رییس سازمان، مرکز یا مرجع قضایی بوده و تحت نظارت شورای عالی اطلاع‌رسانی اقدام می‌کند. وظایف و اختیارات و نحوه هماهنگی با شوراهای اطلاع‌رسانی و کمیته‌های دائمی به موجب شیوه‌نامه‏ای است که به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.
ماده ۱۶- وظایف مرکز رسانه عبارت است از:
الف- پایش بازخورد رسانه‏ای سیاست‌ها و اقدامات قضایی شامل جمع‌آوری اطلاعات نشریافته در رسانه‏های داخلی و خارجی، پردازش و ارائه تحلیل، حسب مورد به مسئولان قوه‌قضاییه. 
ب- اطلاع‌رسانی شامل انتشار اخبار و پیام‏های رسانه‏ای واحدهای قوه‌قضاییه با هماهنگی و تأیید آنها از طریق ابزارهای ارتباطی. این وظیفه نافی اطلاع‌رسانی دفاتر استانی در چارچوب‌های مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی یا نظارت مرکز نیست.
پ- پیشنهاد پیوست رسانه‌ای برای اهداف، تصمیمات و اقدامات واحدهای قــوه قضاییــه و تعامـل و هم‌افزایی با این واحدها برای اجرای پیوست مزبور در قالب محصولات رسانه‏ای و هنری از قبیل فیلم، سریال، نماهنگ، برنامه‏های رادیویی و تلویزیونی و پویانمایی جهت تصویب در کمیته دائمی.
ت- تقویت جریان آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی حقوقی و قضایی در خبرگزاری‏ها، مطبوعات، پایگاه‏های اطلاع‌رسانی مجازی و شبکه‏های اجتماعی.
ث- نظارت بر رسانه‏های خبری قوه‌قضاییه؛
ج- تولید و ارائه بسته‏های رصد و تحلیل اخبار و پیشنهادهای رسانه‏ای به سخنگوی قوه‌قضاییه، برگزاری و پوشش رسانه‏ای نشست‏های خبری سخنگو و حسب مورد سایر واحدهای این قوه.
چ- اداره دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی.
ح- تحقیقات در حوزه رسانه از قبیل ماهیت، اجزا، آثار و اهمیت آن با لحاظ جنبه‌های کاربردی.
خ- سنجش افکار عمومی در موضوعات ارجاعی از ناحیه کمیته اطـلاع‌رسانی از طریق ظرفیت‌های رسانه‌ای. نظارت و مدیریت عملکرد دفاتر مرکز رسانه در هریک از مراجع ستادی و استانی و تعیین رؤسای دفاتر مذکور با معرفی بالاترین مقام مرجع ذی‌ربط.

 فصل سوم: شرایط اطلاع رسانی
ماده ۱۷- بخش‌های ستادی و اطلاع‌رسانی، تشکیلات قضایی و سازمان‌های تابعه قوه‌قضاییه موظفند با تایید رییس مربوطه اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- اخبار و اطلاعات قابل انتشار حوزه تحت پوشش خود را در اسرع وقت و به نحو مستمر، از طریق شبکه مخابراتی ایمن و حفاظت‌شده، به مرکز رسانه قوه‌قضاییه مخابره کنند.
ب- اطلاعات و اخبار ویژه را بدون فوت وقت در تمامی اوقات شبانه‌روز و ایام تعطیل به طریق مقتضی به مرجع فوق منعکس کنند.
ماده۱۸ـ انتشار هرگونه خبر، گزارش یا مصاحبه مرتبط با مسایل قوه‌قضاییه، در چارچوب سیاست‌هایی صورت خواهد گرفت که به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی رسیده و توسط دبیر این شورا ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۹- به استثنای مسئولان عالی قضایی، اعلام هر گونه خبر یا هرنوع ارتباط رسانه‌ای قضات، مدیران و کارکنان این قوه اعــم از مصاحبه، برگزاری نشست خبری و مطبوعاتی، صــدور بیانیه با هماهنگی عالی‌ترین مقام در نهاد مربوطه و اطلاع مرکز رسانه صورت می‌گیرد. تفصیل این ماده را شیوه‌نامه‏ای که به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی می‏رسد، تعیین خواهد کرد.
ماده ۲۰ ـ واحدهای قوه‌قضاییه موظفند پیشنهاد خود در مورد پیوست‌های رسانه‌ای را جهت ارائه به کمیته دائمی اطلاع‌رسانی به مرکز رسانه اعلام کنند.
ماده۲۱- نظارت بر حُسن اجرای مفاد این آیین‌نامه به عهده رییس کمیته دائمی اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه است.
ماده ۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۱۹ تبصره در تاریخ ۷ آبان سال جاری به تصویب رییس قوه قضاییه رسید  و از تاریخ تصویب لازم‌الاجـــرا است و کلیه آیین ‏نامه‏ های مرتبط با این موضوع لغو می‌شود.