🔸رهبرانقلاب در جلسه درس خارج فقه : حکومت، امانت مردم است
▫️همه‌ی آن چیزهایی که مردم به ما می سپرند، امانتهای مردم است؛ مقام را به ما می سپرند، امنیّت را به ما می سپرند، دینشان را به ما می سپرند، حفظ نوامیسشان را به ما می سپرند؛ همه‌ی اینها امانتهای مردم دست ما است. 
▫️ما حکومتیم دیگر؛ هر کسی هر جا هست؛ یکی مثل بنده در یک جایگاهی قرار دارد، یکی در جایگاه دیگری قرار دارد؛‌ یکی قاضی است، یکی مسئول تعلیم و تربیت است... همه‌ی اینها امانتهایی است که دست ما سپرده شده. 
▫️هر کدام بهتر اداء امانت کردید، در قیامت به پیامبر (ص) نزدیک‌ترید. ۹۷/۸/۲۸