در چه مواردی عدم پرداخت نفقه قابل شکایت کیفری نیست؟
 نپرداختن نفقه در صورتی جرم است و می‌توان به دلیل آن شکایت کیفری مطرح کرد که زوجه به وظایف زناشویی خود عمل کند و با این حال زوج، نفقه‌ او را نپردازد.
عدم پرداخت نفقه در صورتی جرم محسوب می‌شود و می‌توان به دلیل آن شکایت کیفری مطرح کرد که زوجه به وظایف زناشویی خود عمل کند و با این حال زوج، نفقه‌ او را نپردازد.
بنابراین اگر زوجه وظایف زناشویی خود را انجام نداده باشد، نمی‌توان از زوج به دلیل عدم پرداخت نفقه شکایت کرد.
زوج طبق قانون مکلف است هزینه زندگی همسر و فرزندان خود را تأمین کند. مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده اگر زوج در عین حال که توانایی مالی دارد، هزینه زندگی همسر و فرزندان خود را نپردازد مرتکب جرم ترک انفاق (ترک پرداخت نفقه) شده است و زوجه می‌تواند از او شکایت کند که در این صورت زوج به بیش از ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
اما باید توجه کرد که در صورت عدم پرداخت نفقه توسط زوج، زوچه در صورتی می‌تواند این شکایت را در دادسرا مطرح کند که دو شرط وجود داشته ‌باشد: نخست اینکه زوج توانایی مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد و دوم اینکه زوجه تمکین کرده باشد.
مقصود از تمکین، انجام دادن وظایف زناشویی است بنابراین اگر زن به وظایف زناشویی خود عمل نکرده ‌باشد، ناشزه به شمار می‌رود و بر این اساس نمی‌تواند از همسر خود شکایت کند.

 ترک منزل مشترک
یکی دیگر از نشانه‌های ناشزه بودن زن این است که او منزل مشترک خود و همسرش را ترک کند.
یعنی زنی که بدون دلیل از سکونت‌گاه مشترک خود با همسرش خارج می‌شود و زندگی با او را رها می‌کند، ناشزه به حساب می‌آید. 
در این حالت زنی که بدون دلیل خانه و زندگی خود را رها می‌کند و از انجام وظایف زندگی زناشویی سر باز می‌زند دیگر نمی‌تواند ادعایی در مورد نفقه داشته باشد.