رییس‌کل دادگستری استان گلستان در بخشنامه‌ای روسای دادگستری‌ها را ملکف کرد شخصا بر روند اجرای بخشنامه تقسیط مهریه و بررسی اعسار متقاضیان، نظارت کنند.
هادی هاشمیان اظهار کرد: در پی بخشنامه رییس قوه‌قضاییه،  به همه حوزه‌های قضایی استان اعلام کرده‌ایم تا بررسی درخواست‌های تقسیط مهریه افراد را در اولویت رسیدگی قرار دهند .
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، وی تاکید کرد: روسای دادگستری‌ها، باید شخصا بر روند اجرای این بخشنامه و بررسی اعسار متقاضیان، نظارت کنند.
رییس‌کل دادگستری استان گلستان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این بخشنامه، بستر برای آزادی زندانیان مهریه فراهم و از زندانی شدن افرادی که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت سکه در پرداخت مهریه دچار مشکل شده‌اند، جلوگیری شود .
وی افزود: میانگین سنی افرادی که به علت  ناتوانی در پرداختن مهریه در استان گلستان زندانی هستند، ۳۴ سال است .
گفتنی است، مهرماه امسال رییس قوه‌قضاییه در پی افزایش غیرمتعارف قیمت سکه در بخشنامه‌ای از رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور خواست ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و مهلت‌های بازپرداخت سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش دهند تا از زندانی شدن آنان جلوگیری شود.