دکتر محقق در شوکران ششم:
امروزه گرفتار عوام هستیم. اسلحه عوام، جهل و نادانى است. هر دردى دارویى دارد، اما جهل بدون داروست. اگر علم و دین در دست عوام بیفتد، نابود میشود.