همه را همچون خود؛ بنده خداوند بدانیم.
علی(ع) فرمود: نفرت آورترین فرد نزد پروردگار کسی است که خود را برتر از دیگران پندارد؛ چرا که از این گنداب عفن، همه گونه قضاوت و داوری بر می خیزد.
برای دوری از این پیش داوری باید از تقسیم بندی صوری و شکلی دیگران، بشدّت بپرهیزیم، چه او خود فرمود: دیگران یا همفکر و هم دین تو اند یا همچون تو انسانند و در خلقت با تو برابر...